استخدام در هتل
ردیف

نام دوره تخصصی

موسسه صادر کننده مدرک

تاریخ صدور مدرک

۱

۲

۳

۴

ردیف

محل اشتفال

سمت

تاریخ شروع به کار

تاریخ خاتمه کار

علت ترک کار

۱

۲

۳

۴