تا ایستگاه قطار مرند : 15 کیلومتر


تا فرودگاه : 40 کیلومتر

تا مرکز شهر مرند و مراکز خرید : 15 کیلومتر

تا مراکز خرید منطقه آزاد ارس : 75 کیلومتر