سرمایه گذار مجموعه
محمد حسین فرسادی
محمد حسين مقنی فرسادی متولد ١٣٥٥ شهر تبریز می باشد.
farsadi
بیشتر بشناسید
این ویدئو را ببینید تا بیشتر با ما آشنا شوید
این کاروانسرا دارای حیاط مرکزی وسیع بوده و از نوع کاروانسراهای چهار ایوانی است که از سر در رفیع، گنبد خانه، حیاط مرکزی به شکل هشتی، اتاقها و ایوانهای مشرف به حیاط برای اقامت کاروانیان تشکیل می شود. نزدیکی موقعیت مکانی کاروانسرا به پیست اسکی یام و جاده ترانزیتی ایران به اروپا اهمیت ویژه ای به آن بخشیده است.